Rheolau'r Ysgol


RHEOLAU'R  YSGOL

 

Y Rheol Euraidd yw: Er mwyn i bob aelod o gymuned yr ysgol fyw a gweithio'n hapus

                  gyda'i gilydd, rhaid amlygu gofal a pharch tuag at eraill bob amser.

 

1. Bod yn barod i ddeall safbwynt eraill a pharchu'i heiddo.

1.    Cadw'r ysgol yn lân a chymen - rhoi sbwriel yn y bin, gofalu am arddangosfeydd ar waliau'r ysgol, cadw celfi'r ysgol yn daclus.  Ni chaniateir gwm cnoi yn yr ysgol.

2.    Symud yn dawel a threfnus o'r rhesi y tu allan i'r ysgol, o ddosbarth i ddosbarth ac yn y cyntedd.    Dim rhedeg, gweiddi na gwthio, bod yn barod i agor drysau, sefyll yn ôl i alluogi oedolion i basio ac i helpu gario pethau.

3.    I roi o'ch gorau bob amser - bod yn rhan o weithgareddau'r ysgol - gwaith dosbarth, gwaith cartref, chwaraeon, côr, dawnsio, gwaith llaw.  Mae gan bob disgybl ran bwysig i chwarae ym mywyd yr ysgol.

4.    Ymddwyn yn addas yn y dosbarth er mwyn i blant ddysgu ac i athrawon addysgu drwy wrando'n astud, dilyn cyfarwyddiadau, cynorthwyo'ch gilydd pan fo angen .  Bod yn synhwyrol bob amser.

6.    Bod yn gwrtais bob amser.  Mae hyn yn hanfodol bwysig pan fo'ch ar ymweliadau y tu allan i'r ysgol -  mae'r cyhoedd yn beirniadu'r ysgol wrth eich ymddygiad chi.

7.    Parchu pob athro, athrawes a disgybl drwy beidio bod yn haerllug, herio na cham‑drin neb yn gorfforol.

8.   Dod i'r ysgol yn rheolaidd.

9.   Bod yn brydlon i'r ysgol yn y bore ac yna yn y rhesi ar ddiwedd pob egwyl yn ystod y dydd.

10.   Gwisgo gwisg ysgol ac yn enwedig ar achlysuron arbennig fel ymweliadau cyngherddau ac yn y blaen.

 11.

 

Er diogelwch, ni chaniateir i blant wisgo clustlysau na breichledau i'r ysgol.  Caniateir gwisgo stỳds yn y clustiau.

 

12. Ni chaniateir gwisgo colur ewinedd nag wyneb yn yr ysgol.

13. Ni chaniateir i unrhyw blentyn chwarae ar dir yr ysgol wedi oriau ysgol.

14. Ni chaniateir i blant ddod â beiciau i'r ysgol ond pan drefnir hyfforddiant.

15. Dylid dodi enw ar bob dilledyn ac eiddo personol.

16. Cesglir arian cinio ar fore Llun a Gwener.

17. Ni chaniateir i blant ddod â llestri gwydr na chaniau diod i ginio nac ar drip ysgol.

 

Os bydd rheolau'r ysgol yn cael eu torri, dyma'r math o gosb a allech ei derbyn:

1. cael gwaith ychwanegol i'w wneud amser egwyl/cinio,

2. gwaith ychwanegol yn lle gwersi chwaraeon,

3. rhwystro rhag mynd ar ymweliad/trip,

4. mynd at y pennaeth,

5. talu am gelfi neu gyfarpar a ddinistrir,

6.   hysbysir eich rhieni o'ch ymddygiad ac os bydd yn berthnasol gofynnir iddynt ddod i'r ysgol i drafod unrhyw broblemau,

7. eich tynnu o'ch dosbarth a'ch gorchymyn i weithio ar eich pen eich hun,

8. eich gwahardd o'r ysgol.

 

Sut y canmolir ymddygiad da:

a.      eich canmol am ymddygiad neu waith da gan eich athro dosbarth neu unrhyw athro/athrawes

    yn yr ysgol,

b.  arddangos eich gwaith yn y dosbarth neu'r cyntedd,

c.  eich canmol gan y Pennaeth,

ch. adroddiad neu lun yn y papur lleol,

d.   nodir unrhyw arwyddion arwyddocaol yn eich ffeil bersonol a gedwir gan eich athrawes/athro dosbarth.

 

 

 

 

Disgyblaeth

Cred yr ysgol bod rhieni yn gyfrifol am ymddygiad eu plant.  Yn yr ysgol disgwylir i’r ymddygiad  hwnnw fod yn gydnaws â disgwyliadau’r gymuned ac yn adlewyrchu’r safonau a’r gwerthoedd a feithrinir gan yr ysgol.  Cred yr ysgol fod gan blant yr hawl i drefn a disgyblaeth i’w galluogi i weithio’n dawel a diogel. Mr James, gyda chymorth y staff, sy’n gyfrifol am ddisgyblaeth yr ysgol ac am sicrhau ymateb i reolau’r ysgol.  Mae’r pwyslais ar ddatblygu hunanddisgyblaeth, fel bo trefn a gofal yn rhan annatod o ethos yr ysgol.  Ni roddir cosb gorfforol, ond gellir cosbi drwy golli breintiau.  Cydnabyddir gwerth cwnsela hefyd.  Os na fydd plentyn yn ymateb i’r camau hyn, cysylltir â’r rhieni i drafod y mater gyda nhw.

 

 

Mynediad ysgol

 
Gweler safwe’r ysgol – “Derbyniadau ysgol”